Ustalanie granic działek

Procedura ustalenia granic nieruchomości odbywa się kiedy nie istnieją dokumenty pozwalające na wznowienie znaków granicznych, albo kiedy zawarte w nich dane są niewiarygodne. Ustalenie granic działek ewidencyjnych może się odbyć w trybie przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków lub w trybie sądowym. Kolejne przypadki to proces rozgraniczenia nieruchomości oraz ustalanie linii brzegowej.

Ustalenia dokonuje się na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych. Inne możliwości ustalenia to: ostatni spokojny stan posiadania lub zbadanie położenia znaków, śladów granicznych i przeprowadzonej analizy wszelkich dostępnych dokumentów. Ustalenie poprzedza geodezyjny pomiar w terenie albo pomiar fotogrametryczny. O czynnościach trzeba poinformować właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych wszystkich nieruchomości (również sąsiednich) na 7 dni przed planowanym ustaleniem. Z czynności ustalenia przebiegu granicdziałek sporządza się protokół. Na wniosek zainteresowanych sporządza się stabilizację ustalonych punktów granicznych. Geodeta dokonuje pomiaru ustalonej granicy, a wyniki prac przekazuje do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie operatu technicznego. Po przyjęciu dokumentacji do Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zleceniodawca otrzymuje mapy z ustalenia przebiegu granic działki.

Brak komentarzy.

Skomentuj

Musisz być Zalogowano aby skomentować.

error:
<