Podziały nieruchomości

Chciałbyś zrobić podział nieruchomości w Krakowie? Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka niezbędnych informacji.

Wstępny projekt podziału

Wstępny projekt podziału działki jest dokumentem, sporządzanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Dotyczy sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać przede wszystkim:

  • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej
  • granice nieruchomości podlegającej podziałowi
  • granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu (w kolorze czerwonym)
  • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi
  • powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu (w kolorze czerwonym)
  • propozycję sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej w formie opisowej lub graficznej (w kolorze czerwonym).

 

Do czego wykorzystuje się wstępny projekt podziału?

Właśnie na podstawie tego projektu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wydaje postanowienie opiniujące podział nieruchomości. Organ opiniuje w nim zgodność wstępnego projektu podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca cały czas może zmienić swoją koncepcję. W przypadku negatywnej opinii, jest możliwość dochodzenia swoich racji na drodze zażalenia.

Wstępny projekt podziału to także załącznik do wniosku o wydanie opinii pod kątem obsługi komunikacyjnej zaprojektowanych do wydzielenia działek.

W przypadku wydzielania działki zabudowanej należy pamiętać o odpowiednim usytuowaniu budynku względem nowych granic. Jest to jest sprecyzowane w §12 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Dotyczy ono warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Podział nieruchomości

Na czym polega podział nieruchomości?

Podział nieruchomości jest złożonym i wieloetapowym procesem geodezyjno‐prawnym. W jego wyniku powstaje nowa konfiguracja działek i nowy układ linii granicznych. Działki otrzymują nowe numery ewidencyjne, powierzchnie oraz klasoużytki. Zmiany zostają wprowadzone do operatu ewidencji gruntów i budynków.

Podział nieruchomości zakończony jest decyzją. Wydaje ją wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Natomiast przeniesienie praw rzeczowych (np. własność lub użytkowanie wieczyste) do nowych działek, na inną osobę, wymaga umowy
w formie aktu notarialnego.

Podział może odbywać się z urzędu albo na wniosek i koszt podmiotu, który ma w tym interes prawny. Może to być właściciel, użytkownik wieczysty, wszyscy współwłaściciele lub każdy z użytkowników wieczystych.

Podział warto przeprowadzić poprawnie i starannie – przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić w księdze wieczystej, czy zleceniodawca ma prawo do nieruchomości. Może się okazać, że oznaczenia dzielonych nieruchomości nie do końca pokrywają się ze stanem faktycznym ujawnionym w dokumentach. W sytuacji, gdy stwierdzona zostanie niezgodność między danymi w księdze wieczystej i operacie ewidencji gruntów i budynków, należy wykonać wykaz synchronizacyjny.

 

Kiedy podział jest możliwy?

Żeby podział był możliwy muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze – musi być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Po drugie – wszystkie nowo powstałe działki muszą mieć dostęp do drogi publicznej.

Czy podział nieruchomości zawsze odbywa się tak samo?

Podział odbywa się w różnych trybach w zależności od specyfiki dzielonej nieruchomości. Najczęściej wydzielane są działki budowlane. Wymagania dotyczące ich powierzchni i kształtu regulowane są przez ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wszystko jest określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Podział nieruchomości rolnej dotyczy gruntów przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na cele rolne. Dla takiej nieruchomości można wydzielić działkę o minimalnej powierzchni 30 arów. Dopuszcza się możliwość wydzielenia mniejszej działki na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub w celu regulacji granic.

Komentowanie niemożliwe.

error:
<