Pomiary inwentaryzacyjne

Po co nam inwentaryzacja?

„Wszystkie obiekty budowlane, wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dotyczy to również przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych
i telekomunikacyjnych. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed zakryciem.” (Ustawa Prawo Budowlane, art 43).

Każdy obiekt budowlany, dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę wymaga inwentaryzacji. Obowiązek jej wykonania, a także zgłoszenia dla geodety obiektów do pomiaru przed ich zakopaniem, spoczywa na inwestorze oraz na wykonawcy robót budowlanych.

Mapa z inwentaryzacji potrzebna jest do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwentaryzowanego obiektu. Często jest też dokumentem wymaganym przez banki w przypadku wnioskowania o kredyt na budowę/urządzenie domu.

Jak wygląda inwentaryzacja powykonawcza?

Geodeta wykonuje pomiary nowych obiektów budowlanych, takich jak budynki, elementy sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenia, wjazdy i inne elementy zagospodarowania terenu działki. Wyniki opracowanych pomiarów przekazuje w formie operatu technicznego do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Efektem prac końcowych jest uwierzytelniona mapa z inwentaryzacji powykonawczej dla inwestora.

Komentowanie niemożliwe.

error:
<